Winkeltas bekijken

Privacyverklaring Scentsy, Inc.

Inleiding

Scentsy, Inc., een bedrijf gevestigd naar het recht van de staat van Idaho in de Verenigde Staten, begrijpt het belang van de privacy van individuen (hierna te noemen: 'gebruikers' en 'u'). Scentsy beheert ook websites voor verschillende gelieerde bedrijven en merken, waaronder de volgende: Scentsy New Zealand, ULC, Scentsy Pty, Scentsy de Mexico S de RL de CV, Scentsy Canada Enterprises, ULC, Scentsy, B.V. en Scentsy GB, PTY Ltd. (Scentsy, Inc.) en alle voorgaande gelieerde bedrijven (gezamenlijk te noemen: 'Scentsy', 'wij', 'ons' en 'onze'). In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonlijke informatie Scentsy kan verzamelen en hoe Scentsy deze informatie gebruikt en openbaar maakt. Scentsy zet zich in om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Verzamelen van informatie en soorten gegevens

Scentsy kan twee verschillende soorten informatie verzamelen: Persoonlijk identificeerbare informatie (PII) en niet-persoonlijk identificeerbare informatie (niet-PII). PII is informatie waarmee u als een individu kan worden geïdentificeerd. Denk aan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardinformatie, factuuradres en verzendinformatie. Niet-PPI is geaggregeerde informatie, demografische informatie, IP-adressen, gegevens over gebruikersgedrag van webinteractietools en andere informatie die niet uw specifieke identiteit onthult.

Scentsy kan ook PII over u verzamelen, uit onder andere: informatie die u ons direct hebt verstrekt, informatie met betrekking tot diensten die Scentsy momenteel verstrekt of eerder heeft verstrekt aan u, informatie die Scentsy ontvangt van onze gelieerde entiteiten of derden met betrekking tot het onderhouden van onze relatie of de verstrekking van diensten aan u.

Deze informatie kan op diverse manieren worden ontvangen, waaronder persoonlijke besprekingen, telefoongesprekken en elektronische of andere schriftelijke communicatie.

Scentsy kan gedurende het inschrijvingsproces voor onafhankelijke consulenten of tijdens het kopen van producten op door Scentsy beheerde websites mogelijk gevoelige PII verzamelen. Scentsy zal uw gegevens nooit delen met derden, met uitzondering van onze vertegenwoordigers.Cookies, analyses en uw keuze

We kunnen informatie verzamelen over uw algemene internetgebruik door een cookiebestand te gebruiken dat automatisch op de harde schijf van uw computer of op mobiele apparaten wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie die op de harde schijf van uw apparaat is gezet. Cookies helpen ons onze website te verbeteren en een betere en persoonlijkere dienstverlening te verstrekken. Ze stellen ons in staat om een schatting te maken van onze doelgroep en gebruikspatronen, om informatie op te slaan over uw voorkeuren (waardoor we onze website aan de hand van uw individuele interesses kunnen aanpassen), om uw zoekopdrachten te versnellen en om u te herkennen als u terugkeert naar onze website. U kunt weigeren om cookies te accepteren door die specifieke instelling in uw webbrowser te selecteren. Indien u deze instelling selecteert, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Tenzij u uw browser hebt ingesteld op cookies weigeren, installeert ons systeem cookies als u onze website bezoekt.

Sommige Consulenten gebruiken Google Analytics op hun Persoonlijke website (‘PWS’)-extensies van scentsy.com. Consulenten gebruiken deze tools voor websitemetingen, om doelgerichter te adverteren, voor marketingdoeleinden en om de prestaties van hun PWS te verbeteren. Scentsy en haar Consulenten gebruiken cookies, Google Analytics en andere soortgelijke technologieën om ons te helpen bepalen welke advertenties gebruikers hebben gezien, hoe vaak gebruikers een bepaalde advertentie hebben gezien en op welke websites een bepaalde advertentie is verschenen. Voor meer informatie over hoe Google verzamelde informatie gebruikt, klikt u hier.

Doeleinden van verwerking/informatiegebruik

Scentsy kan uw PII verzamelen om onze relatie met u op te bouwen of te onderhouden, te reageren op uw verzoeken, u de door u verzochte diensten te verstrekken, u op de hoogte te houden van diensten waarvan we menen dat u hierin wellicht interesse hebt, om uw ervaring met ons persoonlijk te maken en vanwege andere redenen. Zonder PII is Scentsy mogelijk niet in staat om de door u verzochte diensten aan u te verstrekken.

Openbaarmaking van informatie aan derden/toegang overheid

Scentsy verkoopt of verhuurt geen PIII over u aan anderen. Scentsy kan uw PII met anderen delen zoals toegestaan door contractuele overeenkomsten of zoals vereist door wetgeving, zoals met onze gelieerde ondernemingen, derden in verband met de dienstverlening aan u, overheidsinstellingen en regelgevende instanties en diegenen waarvan u ons verzocht hebt om informatie mee te delen.

Scentsy kan uw PII buiten de Verenigde Staten overdragen naar andere landen voor het doel zoals omschreven in deze privacyverklaring, tenzij dit beperkt wordt door wetgeving, regelgeving, contract of professionele normen.

Scentsy deelt uw PII niet met een niet-gelieerde derde die geen diensten voor ons uitvoert zonder eerst uw toestemming te verkrijgen, tenzij het delen anderszins is toegestaan door deze privacyverklaring.

Scentsy verstrekt uw PII aan de volgende derden voor de verwante redenen:

  • Vervoerders: Scentsy verstrekt uw naam en adres aan bedrijven die een bezorgdienst verstrekken aan Scentsy en zijn klanten om onze producten zo snel mogelijk aan u te kunnen leveren.
  • Financiële instellingen: Scentsy verstrekt uw betalingsinformatie, naam, adres en telefoonnummer aan financiële instellingen om de door u geplaatste bestellingen te verwerken en betaling van de transactie aan Scentsy te voltooien.
  • Logistiek: Scentsy verstrekt uw naam, adres en telefoonnummer aan die entiteiten of mensen binnen ons distributienetwerk om uw bestellingen snel en nauwkeurig te verwerken.

Scentsy verplicht derden die diensten voor ons verlenen om ermee in te stemmen uw PII vertrouwelijk en veilig te behandelen. Voordat uw PII wordt verzameld, worden dergelijke derden verplicht een dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen waarin het hierin uiteengezette privacybeleid is opgenomen. Merk op dat deze verklaring niet de privacypraktijken of beleid van onze onafhankelijke consulenten behandelt. Echter, onafhankelijke consulenten van Scentsy stemmen er mee in, zoals gespecificeerd in ons beleid en procedures, om te voldoen aan alle toepasselijke privacywetgeving en regelgeving.

In bepaalde situaties kunnen wij genoodzaakt zijn persoonlijke gegevens vrij te geven wanneer overheidsinstanties ons daartoe rechtmatig verzoeken, inclusief om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving. Onverminderd eventuele andersluidende bepalingen in deze privacyverklaring of de Gebruiksvoorwaarden, behouden wij ons het recht voor om uw PII openbaar te maken en te gebruiken als wij van mening zijn dat wij daartoe verplicht zijn (a) op grond van de wet, (b) als reactie op een juridische procedure, bijvoorbeeld naar aanleiding van een gerechtelijk bevel of dagvaarding, (c) als reactie op een verzoek van een wetshandhavingsinstantie, (d) om onze overige voorwaarden of beleid af te dwingen, (e) om onze activiteiten te beschermen, (f) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van Scentsy, u of anderen te beschermen, en/of (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen in te zetten of de schade die we mogelijk lijden te beperken. We kunnen bijvoorbeeld, zo volledig mogelijk als de wet toestaat, uw PII openbaren aan wetshandhavingsinstanties om hen te helpen personen te identificeren die betrokken zijn of mogelijk betrokken zijn geweest bij onwettige activiteiten.

Omdat Niet-PPI u niet persoonlijk identificeren, behouden we ons het recht voor om voor elk doel Niet-PPI te gebruiken en aan derden te openbaren.

Individuele rechten

U kunt verzoeken inzage te krijgen in de PII die Scentsy over u heeft. U kunt ook verzoeken om onjuiste PII te laten corrigeren, aanpassen of verwijderen. Scentsy zal verzoeken om inzage in of correctie, aanpassing of verwijdering van uw PII behandelen in overeenstemming met haar interne beleid en toepasselijke wettelijke vereisten.

Personen die beschermd worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de California Consumer Privacy Act (CCPA) hebben recht op toegang tot, en correctie of verwijdering van hun persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Zie hier voor Scentsy’s AVG-beleid. Zie hier voor Scentsy’s CCPA-beleid.

Om toegang tot gegevens, correctie, wijziging of verwijdering aan te vragen, stuurt u een e-mail naar datarequest@scentsy.com. Om te voorkomen dat frauduleuze verzoeken worden ingewilligd, kan Scentsy redelijke middelen gebruiken om uw identiteit te bevestigen.

Keuze

U kunt zich afmelden voor de verwerking van uw gegevens door Scentsy; in het bijzonder hebt u de mogelijkheid om te kiezen of uw persoonlijke informatie (i) bekendgemaakt mag worden aan een derde partij of (ii) gebruikt mag worden voor een doel dat wezenlijk verschilt van de doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld of waarvoor u later toestemming hebt gegeven. Om u af te melden, stuurt u een e-mail naar datarequest@scentsy.com.

Scentsy verzamelt geen gevoelige informatie (d.w.z. persoonlijke informatie met betrekking tot medische of gezondheidsproblemen, ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of informatie met betrekking tot het seksleven van een persoon). Mocht Scentsy dergelijke informatie ooit willen verzamelen, dan zal Scentsy u de mogelijkheid bieden om hiervoor te kiezen door u eerst om uw uitdrukkelijke toestemming te vragen om dergelijke informatie te verzamelen als deze (i) aan een derde partij wordt bekendgemaakt of (ii) wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld of waarvoor u later toestemming hebt gegeven. Bovendien zal Scentsy alle persoonlijke informatie die wordt ontvangen van een derde partij, als gevoelig behandelen indien de derde partij deze informatie als gevoelig identificeert en behandelt.

Informatiebeveiliging en integriteit

Scentsy handhaaft redelijke fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om PII te beschermen tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaring, aanpassing of vernietiging. Ons personeel en het personeel van onze gelieerde ondernemingen krijgen alleen inzage in uw PII indien zij de informatie nodig hebben in verband met een legitiem zakelijk doel zoals (a) de verlening van diensten aan u, of (b) om u te helpen andere diensten te identificeren die Scentsy en zijn gelieerde ondernemingen aanbieden waarvoor u wellicht belangstelling hebt.

Bovendien zal Scentsy de PII alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze bewust werd verzameld. Scentsy neemt redelijke maatregelen om uw informatie te beschermen en zorgt ervoor dat deze juist, compleet en actueel is.

Kader voor gegevensbescherming

Scentsy voldoet aan het EU-VS-kader voor gegevensbescherming (EU-VS DPF), de VK-extensie van het EU-VS DPF en het Zwitsers-Amerikaanse kader voor gegevensbescherming (Zwitsers-Amerikaans DPF) zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel. Scentsy heeft aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard zich te houden aan de beginselen van het EU-VS-kader voor gegevensbescherming (EU-VS DPF-beginselen) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen van de Europese Unie in overeenstemming met het EU-VS DPF, en ontvangen van het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar) in overeenstemming met de VK-extensie van de EU-VS DPF. Scentsy heeft aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard zich te houden aan de beginselen van het Zwitsers-Amerikaanse kader voor gegevensbescherming (Zwitsers-Amerikaans DPF) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen van Zwitserland in overeenstemming met het Zwitsers-Amerikaanse DPF. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de EU-VS DPF-beginselen en/of de Zwitsers-Amerikaanse DPF-beginselen, gelden de beginselen. Ga voor meer informatie over het programma Kader voor gegevensbescherming (DPF) en om onze certificering te bekijken naar https://www.dataprivacyframework.gov.

Met betrekking tot persoonsgegevens die zijn ontvangen of overgedragen krachtens het Kader voor gegevensbescherming, is Scentsy onderworpen aan de regelgevende en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

Scentsy's verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens die ze in de Verenigde Staten ontvangt en vervolgens overdraagt aan een derde partij, wordt beschreven in het Kader voor gegevensbescherming. In het bijzonder blijft Scentsy, Inc. verantwoordelijk en aansprakelijk als agenten van derden die ze inschakelt om de persoonsgegevens namens haar te verwerken, dit doen op een manier die niet in overeenstemming is met het Kader voor gegevensbescherming, tenzij Scentsy bewijst niet verantwoordelijk te zijn voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade.

In overeenstemming met het EU-VS DPF en de VK-extensie van het EU-VS DPF verbindt Scentsy zich ertoe om respectievelijk samen te werken en te voldoen aan het advies van het panel dat is opgericht door de gegevensbeschermingsautoriteiten (GBA's) in de EU en het Information Commissioner's Office (ICO) in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot onopgeloste klachten over onze behandeling van HR-gegevens die zijn ontvangen op grond van het EU-VS DPF en de VK-extensie van het EU-VS DPF in de context van de arbeidsrelatie. Personen in de EU, het VK en Zwitserland dienen met vragen of klachten eerst contact op te nemen met Scentsy op:

Scentsy, Home Office
Attention: Legal Department
2701 E. Pine Ave.
Meridian, ID 83642

Scentsy heeft zich er verder toe verbonden om onopgeloste klachten in verband met de DPF-beginselen door te verwijzen naar een onafhankelijk geschillenoplossingsbureau in de VS, BBB NATIONAL PROGRAMS. Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht ontvangt of als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, ga dan naar www.bbbprograms.org/dpf-complaints voor meer informatie en om een klacht in te dienen. Deze service is gratis.

Als uw DPF-klacht niet via de bovenstaande kanalen kan worden opgelost, kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op bindende arbitrage voor sommige resterende claims die niet via andere verhaalmechanismen kunnen worden opgelost. Zie https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Scentsy behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Alle wijzigingen van deze verklaring treden in werking nadat de herziene verklaring op internet is gepubliceerd of zoals wordt vereist door de wet.

Onthoud dat e-mailcommunicatie niet noodzakelijkerwijs veilig is. U dient derhalve geen creditcardinformatie of andere gevoelige informatie in uw e-mailcommunicatie met ons te versturen.